BASES

Objectiu

La convocatòria té com a objecte establir la concessió d’ajudes per part de Caixa Popular i EduLab Teams per a l’execució de projectes d’innovació educativa que es porten a terme al llarg del curs 2023/2024 amb la finalitat de reconèixer i donar visibilitat a iniciatives pedagògiques que s’estan desenvolupant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Dotació de les ajudes

La dotació total de les ajudes és de 8.000 €. Amb l’objectiu de recolzar al major nombre d’organitzacions la quantitat màxima a concedir per projecte és de 1.500 €.

Els premis tindran les següents categories:

 1. Per a iniciatives o projectes de centres d’ensenyament d’educació infantil i primària.
 2. Per a iniciatives o projectes de centres d’ensenyament d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà.
 3. Per a iniciatives o projectes de centres d’educació especial.

L’assignació dels Premis Caixa Popular – Edulab Teams d’innovació social educativa serà la següent:

 • 3 premis per a la categoria de centres d’ensenyament d’educació infantil i primària: un 1r premi de 1.500 €, un 2n premi de 1.000 € i un 3r de 750 €.
 • 3 premis per a la categoria centres d’ensenyament d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà: un 1r premi de 1.500 €, un 2n premi de 1.000 € i un 3r de 750 €.
 • 1 premi per a la de centres d’educació especial de de 1.500 €.

Qui pot presentar-se

Podrà accedir als premis qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, de formació professional bàsica, de cicles formatius de grau mitjà i d’educació especial.

Àmbit territorial de realització del projecte

El projecte haurà de dur-se a terme en territori de la Comunitat Valenciana.

Requisits i valoració dels projectes

Els requisits per a la participació seran els següents:

 • Iniciatives d’innovació que busquen potenciar en els alumnes competències socials i cíviques; sentit de la iniciativa i esperit emprenedor; i culturals i artístiques.
 • Impacte d’aquestes iniciativa en la comunitat local.
 • Les iniciatives presentades han de desenvolupar-se en el propi centre educatiu o en col·laboració amb altres centres d’ensenyament, que participen i cooperen en el projecte.
 • S’acceptaran un màxim de dues candidatures per centre educatiu podent trobar-se ambdues dins de la mateixa etapa educativa.
 • En el cas que es presente un projecte que estiga relacionat amb més d’una categoria, el centre haurà de triar necessàriament per quina d’elles opta al premi.
 • Els continguts presentats deuran ser originals i no infringir drets de propietat intel·lectual.
 • Els projectes hauran d’haver sigut executats durant el curs acadèmic 2023 –2024. Els projectes poden estar en procés d’aplicació als centres.
 • Per a la concessió de l’ajuda serà condició imprescindible que la mateixa siga utilitzada per al desenvolupament del projecte premiat.

Per a la valoració dels projectes es tindrà en compte:
El Jurat valorarà preferentment el grau d’innovació, la metodologia del treball, el foment de la participació, la integració i no discriminació de les persones i la defensa del medi ambient.

Els projectes presentats no hauran d’haver sigut premiats en altres convocatòries ni haver rebut ajuda econòmica externa.

Els treballs presentats inclouran obligatòriament els següent punts:

 • Portada.
 • Índex.
 • Introducció: Objectius. Estudi de la situació actual i problemàtica que es pretén abordar. Experiència complementària.
 • Breu descripció de la innovació implementada. Originalitat i creativitat de l’acció.
 • Possibilitat de seguiment de l’experiència. Consistència i coherència del projecte.
 • Resultats obtinguts en l’aplicació en la dinàmica del centre. Grau d’aplicació i transformació del centre. Adquisició de competències per part de l’alummnat.
 • Participació i cooperació de la comunitat educativa en el projecte: alumnat, docents, personal de suport, famílies.
 • Cooperació amb altres centres o organitzacions.
 • Altres dades que contribuïsquen a valorar la innovació.

Caixa Popular i Edulab Teams podran sol·licitar la documentació necessària que estimen oportuna.

Els criteris de valoració seran a través d’un sistema de punts, on s’avaluarà:

 • Adquisició de competències per part de l’alumnat. 2 punts.
 • Consistència i coherència del projecte: duració, projecció i continuïtat prevista per a l’experiència. 1 punt.
 • Originalitat i creativitat. 1 punt.
 • Grau d’aplicació i transformació del centre. 3 punts.
 • Participació i cooperació de la comunitat educativa en el projecte: alumnat, docents, personal de suport, famílies. 2 punts.
 • Cooperació amb altres centres o organitzacions. 1 punt.

La Puntuació màxima serà de 10 Punts.

Documentació a presentar i data de presentació:

Les sol·licituds es presentaran telemàticament fins al 5 d’abril de 2024 al formulari disponible en la web de Edulab Teams:

 • Emplenant el formulari de sol·licitud (Inclou cessió de drets d’autor de propietat intel·lectual.)
  • (Nota: Per a poder emplenar el formulari necessites un compte de correu de gmail)
 • Aportant un projecte on s’explicite l’acció desenvolupada, el format del qual serà:
  • Lletra Arial 12.
  • Interlineat d’1.5 cm.
  • Pàgines numerades a excepció de la portada.
  • Màxim de 10 pàgines
  • Format PDF, amb una gràndària de 10 Mg.
 • Si al projecte es fa ús d’imatges de qualsevol membre que forme part del projecte, caldrà tindre la seua autorització expressa dels drets d’imatge a Edulab Teams i Caixa Popular segons document annexat a les bases. Aquesta autorització es cederia a EdulabTeams i Caixa Popular en cas de que el projecte resulte guanyador per a difondre-lo en xarxes socials i les webs de les organitzacions.

Els treballs presentats inclouran:

 • Objectius de la innovació implementada.
 • Descripció de les accions realitzades.
 • Resultats obtinguts en l’aplicació en la dinàmica del centre.
 • Possibilitat de seguiment de l’experiència.
 • Altres dades que contribuïsquen a millor valorar la innovació.

Caixa Popular podrà sol·licitar la documentació necessària que estime oportuna.

Veredicte de les ajudes, cronograma i jurat

El llançament es farà públic en febrer i la resolució en abril, sent aquesta inapel·lable.
Acudir a esta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases.

L’elecció dels premiats la realitzarà un jurat de cinc membres, integrat per: una persona externa relacionada amb l’àmbit de l’educació, dos representants de Caixa Popular i dos representants de Edulab Teams.

El llançament es farà públic en febrer i la resolució en d’abril, sent aquesta inapel·lable. Acudir a esta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases.

 • 21 febrer: Llançament premis
 • 5 abril: Últim dia de presentació de candidatures.
 • 29 abril: Resolució jurat.
 • 28 maig: Acte d’entrega de premis.

Obligacions de les Associacions i Entitats beneficiàries

L’entitat receptora de les ajudes s’obliga a incorporar la marca de Caixa Popular i Edulab Teams en tots aquells suports, tant físics com digitals, que facen referència al projecte, així com en notes de premsa o qualsevol altre sistema de comunicació.

L’organització receptora de les ajudes es compromet a facilitar, a requeriment de l’entitat, informació sobre l’execució del projecte tant econòmica, gràfica o de qualsevol altra índole.

Forma de pagament

Quan s’envie una carta amb l’acceptació de les ajudes, s’abonarà el 100% de la quantitat concedida, en un compte obert per l’entitat en Caixa Popular.

Puedes compartir este artículo en tus redes sociales: