GUANYADORS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Primer premi: CEIP MESTRE CABALLERO “Tallers interdisciplinars internivell”
El projecte té com a objectiu que els xiquets puguen seleccionar una sèrie de tallers en diversos àmbits, des d’esports, àmbit literari, formació, informàtica… afavorint un millor aprenentatge de manera diversa.

Segon premi: Escuela el Drac “Proyecto-Voluntaria-ment”
Este projecte inculca en els alumnes les llavors de l’acció solidària a través de les ONG. Després de seleccionar una organització concreta, es realitza una votació per a triar a aquella amb la qual es desitja col·laborar. En esta fase, tant els alumnes com les seues famílies s’involucren activament en labors de voluntariat, la qual cosa propícia que, posteriorment, molts xiquets i famílies continuen col·laborant de manera voluntària i brindant suport a les ONG.

Tercer premi: CEIP EL CRIST “Projecte solidari”
Els alumnes, gràcies a les ajudes i donacions d’empreses locals, particulars i comerços, organitzen un mercat solidari anual. Posteriorment, destinen íntegrament tots els beneficis obtinguts a una associació o ONG que ells mateixos determinen.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Primer premi: IES L’Eliana PROJECTE “Som divers@s”
Comporta dos innovacions: la metología SCRUM, que és la creació d’un marc de treball on l’alumne/a s’autoadministra i organitza per compte propi tarees/sprints dels diferents mòduls per a arrivar a un objectiu comú baix l’orientació i supervisió del professorat. I el KARMA, que és un index que mostra la disciplina i comportament de l’alumnat a través de la valoració d’un KARMA positiu i negatiu.

Segon premi: IES Doctor Peset Aleixandre “Batxillerat d’investigació III”
Consistix en un pla d’actuació de millora en el que l’alumnat du a terme una investigació d’un any de duració sobre un tema del seu interés i baix la tutorització d’un membre del claustre.

Tercer premi: Escuelas San José Jesuitas PROYECTO “Educando por la ciudadanía”
És un programa social en el que l’alumnat s’imbolucra en entitats socials col.laborant amb elles amb l’objectiu d’aportar treball solidari a la comunitat i concienciació sobre la desigualtat i exclusió social.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Premi: CEE Francisco Esteve PROYECTO ECO-ARTE “Transformando desperdicios en creatividad”
Sota el lema “Patrulla basurilla”, els dimecres a la vesprada els alumnes del centre arrepleguen tots els residus que s’hagen generat durant la setmana en el centre i els classifiquen. Amb això, es consciencien de l’elevada quantitat de residus que es generen. Per això, els donen una segona oportunitat i els convertixen en altres objectes (com a bijuteria, llibretes…), que després venen en els mercats ambulants de Paterna.

BASES

Objectiu

La convocatòria té com a objecte establir la concessió d’ajudes per part de Caixa Popular i EduLab Teams per a l’execució de projectes d’innovació educativa que es porten a terme al llarg del curs 2023/2024 amb la finalitat de reconèixer i donar visibilitat a iniciatives pedagògiques que s’estan desenvolupant en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Dotació de les ajudes

La dotació total de les ajudes és de 8.000 €. Amb l’objectiu de recolzar al major nombre d’organitzacions la quantitat màxima a concedir per projecte és de 1.500 €.

Els premis tindran les següents categories:

 1. Per a iniciatives o projectes de centres d’ensenyament d’educació infantil i primària.
 2. Per a iniciatives o projectes de centres d’ensenyament d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà.
 3. Per a iniciatives o projectes de centres d’educació especial.

L’assignació dels Premis Caixa Popular – Edulab Teams d’innovació social educativa serà la següent:

 • 3 premis per a la categoria de centres d’ensenyament d’educació infantil i primària: un 1r premi de 1.500 €, un 2n premi de 1.000 € i un 3r de 750 €.
 • 3 premis per a la categoria centres d’ensenyament d’educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà: un 1r premi de 1.500 €, un 2n premi de 1.000 € i un 3r de 750 €.
 • 1 premi per a la de centres d’educació especial de de 1.500 €.

Qui pot presentar-se

Podrà accedir als premis qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, de formació professional bàsica, de cicles formatius de grau mitjà i d’educació especial.

Àmbit territorial de realització del projecte

El projecte haurà de dur-se a terme en territori de la Comunitat Valenciana.

Requisits i valoració dels projectes

Els requisits per a la participació seran els següents:

 • Iniciatives d’innovació que busquen potenciar en els alumnes competències socials i cíviques; sentit de la iniciativa i esperit emprenedor; i culturals i artístiques.
 • Impacte d’aquestes iniciativa en la comunitat local.
 • Les iniciatives presentades han de desenvolupar-se en el propi centre educatiu o en col·laboració amb altres centres d’ensenyament, que participen i cooperen en el projecte.
 • S’acceptaran un màxim de dues candidatures per centre educatiu podent trobar-se ambdues dins de la mateixa etapa educativa.
 • En el cas que es presente un projecte que estiga relacionat amb més d’una categoria, el centre haurà de triar necessàriament per quina d’elles opta al premi.
 • Els continguts presentats deuran ser originals i no infringir drets de propietat intel·lectual.
 • Els projectes hauran d’haver sigut executats durant el curs acadèmic 2023 –2024. Els projectes poden estar en procés d’aplicació als centres.
 • Per a la concessió de l’ajuda serà condició imprescindible que la mateixa siga utilitzada per al desenvolupament del projecte premiat.

Per a la valoració dels projectes es tindrà en compte:
El Jurat valorarà preferentment el grau d’innovació, la metodologia del treball, el foment de la participació, la integració i no discriminació de les persones i la defensa del medi ambient.

Els projectes presentats no hauran d’haver sigut premiats en altres convocatòries ni haver rebut ajuda econòmica externa.

Els treballs presentats inclouran obligatòriament els següent punts:

 • Portada.
 • Índex.
 • Introducció: Objectius. Estudi de la situació actual i problemàtica que es pretén abordar. Experiència complementària.
 • Breu descripció de la innovació implementada. Originalitat i creativitat de l’acció.
 • Possibilitat de seguiment de l’experiència. Consistència i coherència del projecte.
 • Resultats obtinguts en l’aplicació en la dinàmica del centre. Grau d’aplicació i transformació del centre. Adquisició de competències per part de l’alummnat.
 • Participació i cooperació de la comunitat educativa en el projecte: alumnat, docents, personal de suport, famílies.
 • Cooperació amb altres centres o organitzacions.
 • Altres dades que contribuïsquen a valorar la innovació.

Caixa Popular i Edulab Teams podran sol·licitar la documentació necessària que estimen oportuna.

Els criteris de valoració seran a través d’un sistema de punts, on s’avaluarà:

 • Adquisició de competències per part de l’alumnat. 2 punts.
 • Consistència i coherència del projecte: duració, projecció i continuïtat prevista per a l’experiència. 1 punt.
 • Originalitat i creativitat. 1 punt.
 • Grau d’aplicació i transformació del centre. 3 punts.
 • Participació i cooperació de la comunitat educativa en el projecte: alumnat, docents, personal de suport, famílies. 2 punts.
 • Cooperació amb altres centres o organitzacions. 1 punt.

La Puntuació màxima serà de 10 Punts.

Documentació a presentar i data de presentació:

Les sol·licituds es presentaran telemàticament fins al 5 d’abril de 2024 al formulari disponible en la web de Edulab Teams:

 • Emplenant el formulari de sol·licitud (Inclou cessió de drets d’autor de propietat intel·lectual.)
  • (Nota: Per a poder emplenar el formulari necessites un compte de correu de gmail)
 • Aportant un projecte on s’explicite l’acció desenvolupada, el format del qual serà:
  • Lletra Arial 12.
  • Interlineat d’1.5 cm.
  • Pàgines numerades a excepció de la portada.
  • Màxim de 10 pàgines
  • Format PDF, amb una gràndària de 10 Mg.
 • Si al projecte es fa ús d’imatges de qualsevol membre que forme part del projecte, caldrà tindre la seua autorització expressa dels drets d’imatge a Edulab Teams i Caixa Popular segons document annexat a les bases. Aquesta autorització es cederia a EdulabTeams i Caixa Popular en cas de que el projecte resulte guanyador per a difondre-lo en xarxes socials i les webs de les organitzacions.

Els treballs presentats inclouran:

 • Objectius de la innovació implementada.
 • Descripció de les accions realitzades.
 • Resultats obtinguts en l’aplicació en la dinàmica del centre.
 • Possibilitat de seguiment de l’experiència.
 • Altres dades que contribuïsquen a millor valorar la innovació.

Caixa Popular podrà sol·licitar la documentació necessària que estime oportuna.

Veredicte de les ajudes, cronograma i jurat

El llançament es farà públic en febrer i la resolució en abril, sent aquesta inapel·lable.
Acudir a esta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases.

L’elecció dels premiats la realitzarà un jurat de cinc membres, integrat per: una persona externa relacionada amb l’àmbit de l’educació, dos representants de Caixa Popular i dos representants de Edulab Teams.

El llançament es farà públic en febrer i la resolució en d’abril, sent aquesta inapel·lable. Acudir a esta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases.

 • 21 febrer: Llançament premis
 • 5 abril: Últim dia de presentació de candidatures.
 • 29 abril: Resolució jurat.
 • 28 maig: Acte d’entrega de premis.

Obligacions de les Associacions i Entitats beneficiàries

L’entitat receptora de les ajudes s’obliga a incorporar la marca de Caixa Popular i Edulab Teams en tots aquells suports, tant físics com digitals, que facen referència al projecte, així com en notes de premsa o qualsevol altre sistema de comunicació.

L’organització receptora de les ajudes es compromet a facilitar, a requeriment de l’entitat, informació sobre l’execució del projecte tant econòmica, gràfica o de qualsevol altra índole.

Forma de pagament

Quan s’envie una carta amb l’acceptació de les ajudes, s’abonarà el 100% de la quantitat concedida, en un compte obert per l’entitat en Caixa Popular.

Puedes compartir este artículo en tus redes sociales: